Česta pitanja

1. FINANSIJE

1. FINANSIJE
Šta mi omogućava ovaj modul?

Ovaj mogul vam nudi detaljan uvid u sve nastale troškove kao i podatke o troškovnim mestima. Možete imati pregled svih prihoda, kao i konkretnih izvora tih prihoda. Ovo vam omogućava jasan uvid u vaše celokupno poslovanje na osnovu kojeg možete napraviti precizne analize i odlučivati o daljim koracima.

Mogu li da dobijem pregled prihoda ili rashoda koji me čekaju u narednom periodu?

Da. Modul Glavna knjiga vam pruža pregled očekivanih prihoda ili obaveza u periodu koji je pred vama. Ovo vam umnogome pomaže da isplanirate dalje poslovne poteze.

Mogu li da vidim finansijsko stanje moje kompanije izraženo u devizama, čak i ako je knjiženo u dinarima?

Da. Možete videti finansijsko stanje u bilo kojoj valuti, bez obzira na to što nije knjiženo u devizama. Pored toga, možete videti i finansijsko stanje kupca izraženo u devizama, što vam koristi kod eventualnih zakašnjenja uplata kupaca, jer imate uvid i u kursnu razliku koja je u međuvremenu nastala.

Šta ako mi kupac nije uplatio tačan iznos dugovanja? Kako to povezati sa računom?

Program to odrađuje za vas. Nema potrebe za ručnim preračunavanjem. Stvari isto stoje i kod knjiženja dobavljača – sve se automatski preračunava.

Šta ako želim da vidim učinak mojih komercijalista ponaosob?

Uz Glavnu knjigu, imate na raspolaganju detaljne izveštaje o učinku svih vaših komercijalista, pojedinačno.

Da li mi ovaj modul olakšava unošenje stavki sa izvoda? U situacijama kada imam mnogo stavki na izvodu, gubim mnogo vremena na njihov unos.

Da, čitav proces je mnogo jednostavniji i brži i nema potrebe za ručnim unošenjem. Dovoljno je da elektronski učitate izvod banke. Na taj način možete svoje vreme da usmerite na završavanje drugih obaveza.

Mogu li da dobijem bilans stanja i uspeha i u toku godine?

Da. U bilo kom momentu. Kad god procenite da vam je potreban uvid u bilans stanja i uspeha, on vam je dostupan na samo jedan klik. Pored toga, bilans možete dobiti i u bilo kojoj valuti, bez potrebe za dodatnim knjiženjem.

2. PROMET ROBA I USLUGA

2. PROMET ROBA I USLUGA
Da li mi ovaj program omogućava vođenje cenovnika po prodajnim objektima?

Da, možete da vodite čak i potpuno ili delimično odvojene cenovnike.

Da li mogu da odredim posebne uslove prodaje po kupcima?

Da. Možete da vodite posebnu rabatnu i cenovnu politiku za svakog kupca ili za grupu kupaca. Možete i da odredite iznos do kojeg je određenom kupcu omogućeno da se zaduži.

Da li mogu li da vodim artikle po bar-kodovima?

Da, možete, pri čemu svaki artikal može imati jedan ili više bar-kodova.

Da li je ovaj modul povezan sa Glavnom knjigom?

Da. Svi dokumenti iz Prometa roba i usluga se mogu preneti u Glavnu knjigu prema shemama kontiranja koje postavite. Program traži podatke koji su mu potrebni za knjiženje u Glavnu knjigu i te podatke unosite samo jednom.

Mogu li da izradim račun na osnovu predračuna?

Da. Možete da kopirate i bilo koji dokument u okviru jednog objekta.

Da li je preko ovog modula moguće rezervisati robu?

Omogućeno vam je više načina rezervisanja, u zavisnosti od načina prodaje koji praktikujete.

Da li je program usklađen sa pravilnikom o vođenju poreske evidencije?

Jeste. Ovaj program je potpuno u skladu sa Pravilnikom o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencije o PDV-u i o obliku i sadržini pregleda obračuna PDV-a. Ne morate u svakom trenutku da znate detaljno tačke iz ovog pravilnika, jer je rad na programu koncipiran tako da je dovoljno da izaberete ponuđene opcije koje su prethodno već određene u skladu sa pravilnikom.

Mogu li pomoću ovog programa da evidentiram i narudžbine?

Ne samo da ih evidentirate, već i da pratite njihovo realizovanje, bilo da su u pitanju narudžbine kupaca ili vaše narudžbine prema dobavljačima.

3. KADROVSKA EVIDENCIJA

3. KADROVSKA EVIDENCIJA
Hitno nam je potreban spisak radnika koji su davaoci krvi. Kako to da obezbedim?

Sve ove radnike možete pomoću filtera staviti na spisak. Uđite u „Filter“, označite „Davaoc krvi“, izaberite „Da“, zatim, označite „Radnik je radio dana“ i unesite današnji dan. Uključite filter i „Pozovite radnike“. Sada možete štampati listu.

Pomoću ugrađenog filtera mogu se prikazati radnici po određenim kriterijumima tj. po unešenim podacima radnika. Ovako filtrirani radnici se mogu ažurirati ili staviti na neku drugu listu.

Kako da dobijem određene podatke o radnicima koji su se rodili u određenom periodu, ali u excell tabeli?

Uđite u Filter i izaberite označite „datum rođenja“. Upišite datum od i do. Uključite filter. Potom, uđite u „Priprema za izvoz podataka/Izvoz podataka“ i pritisnite dugme „Primeni“ (puni podatke u tabelu). Izborom kolone „Prikaz“ odredite koje su vam kolone potrebne, pa odradite „Export podataka“.

Da li mi sami možemo uraditi izmene ukoliko se izmenila forma rešenja za godišnji odmor?

Apsolutno. Uđite u „Zaposleni/Karton godišnjih odmora“. Pritisnite dugme „Edit Report“. Izaberite rešenje (Npr. Go2019), odradite izmene, zatim sačuvajte izveštaj. Ako želite da se prethodna verzija ne gubi, izmenite ime izveštaja u npr. Go2019_1. Prilikom štampanja možete da birate rešenja Go2019 ili Go2019_1.

4. OBRAČUN ZARADA

4. OBRAČUN ZARADA
Može li ovaj program da mi koristi kod obračunavanja putnih troškova i zarada po ugovoru o delu?

Apsolutno. Ovaj program ne vrši obračun samo za vaše stalne zaposlene, on obuhvata i sve obračune i isplate vaše kompanije prema fizičkim licima sa kojima poslujete.

Imam veliki broj radnika i mnogo vremena bi oduzelo pojedinačno unošenje radnih sati. Mogu li to da izbegnem?

Da. Svim radnicima koji su bili zaposleni u određenom obračunskom periodu možete automatski da upišete sate.

Naša kompanija na kapiji ima sistem za beleženje dolazaka i odlazaka radnika. Mogu li program Obračun zarade da povežem sa ovim sistemom?

Da, možete. To vam značajno olakšava posao, jer ne morate da unosite radne sate radnika, već se oni automatski preuzimaju sa sistema za beleženje dolazaka i odlazaka.

Mogu li da saznam koliki su ukupni izdaci moje kompanije za radnike po troškovnim mestima?

Da. Imate detaljno izveštavanje o tome koliki su troškovi po radnicima i troškovnim mestima.

Da li moram ručno da unosim naloge u elektronsko bankarstvo?

Ne morate. U obračunu se automatski generišu nalozi koje možete učitati u elektronsko bankarstvo i lako i jednostavno izvršiti plaćanje.

Šta je sa knjiženjem obračuna zarade u Glavnoj knjizi? Da li moram ručno to da obavim?

Ne, i ovde je proces automatizovan. Program automatski generiše nalog za Glavnu knjigu, po ma kom obračunu i po troškovnim mestima, ako tako podesite. Zbog toga nije potrebno ručno unositi podatke.

5. MODUL BLAGAJNA

5. MODUL BLAGAJNA
Čemu služi modul Blagajna i kako mi on može koristiti?

Ovaj modul vam omogućava vođenje blagajničkih naloga i dnevnika blagajne u elektronskom obliku. Evidentiranje naloga („u korist“ / „na teret“) možete uraditi brzo i lako, uz preglednost koja vam olakšava posao.

Mogu li da povežem evidenciju o radnicima sa blagajničkim nalozima i da li mogu da dobijem periodični izveštaj o prometu po radnicima?

Da, podatke iz blagajne moguće je povezati sa kadrovskom evidencijom, kao i sa šifarnikom komitenata. Na osnovu toga, možete da dobijate izveštaje o prometu po radnicima, da te podatke sjedinjujete i analizirate.

Mogu li kroz blagajničke naloge da pratim i količinu kupljenog goriva?

Da. Nalog možete povezati sa vozilom, a imate i mogućnost upisa količine kupljenog goriva po stavkama.

Šta je sa službenim putovanjima? Da li mogu da pratim uplate i isplate po tom osnovu?

Da, vrlo pregledno. Zahvaljujući modulu za evidentiranje naloga za službeno putovanje, možete pratiti iznos izdatog avansa, iznos troškova na putu, dnevnice i preostali iznos za isplatu radniku.

Za obračun zarada, dnevnice sa putovanja se obično ponovo unose u sistem. Mogu li samo da preuzmem taj iznos, bez ponovnog unošenja?

Da. Zahvaljujući integraciji sa programom Obračun zarade, ove podatke možete samo da preuzmete iz evidencije putnih naloga. To vam olakšava posao i štedi vreme.

Mogu li podatke iz Blagajne da pošaljem u Glavnu knjigu?

Da, i ovde postoji mogućnost integracije. Sami možete formirati šemu kontiranja po vrstama blagajne i generisati dnevnik u Glavnoj knjizi. Ukoliko dođe do greške prilikom kontiranja (do pogrešne ili nepotpune šeme, na primer), program isporučuje izveštaj prema kojem knjigovođa lako može da unese ispravku, bez potrebe da tražite pomoć programera.

Šta je sa usklađivanjem deviznih i dinarskih iznosa? Ako deviznu blagajnu u Glavnoj knjizi vodim u dinarima, kako će se ti podaci uskladiti?

Ovaj program omogućava paralelno vođenje devizne blagajne (u devizama i u dinarima). Devizni iznosi se automatski preračunavaju, a stavke za proračun (kao što su tip kursa ili kurs) možete sami da menjate prema potrebi. Taj preračunat iznos se zatim prenosi u Glavnu knjigu.

Blagajna za sindikalnu organizaciju kompanije se tretira kao blagajna zasebne organizacije. Moram li da vodim dvostruku evidenciju istih radnika?

Ne morate. Ovaj program omogućava istovremeno korišćenje kadrovske evidencije iz dve radne organizacije.

6. MODUL ZA EVIDENCIJU PIJAČNIH JEDINICA

6. MODUL ZA EVIDENCIJU PIJAČNIH JEDINICA
Naši korisnici mogu da biraju da li će račune plaćati gotovinski ili bezgotovinski. Da li može po tome da se razlikuje zaduživanje i prenos u glavnu knjigu?

Obračuni se rade po drugačijim principima, tako da posebno zadužujemo one
koje plaćaju gotovinski i posebno one koje bezgotovinski izmiruju svoja dugovanja.
Naravno, i prenos u Glavnu knjigu se razlikuje.

Na analitičkom kartonu nema zaduženja kojeg smo malo pre rasknjižili. Gde može da bude?

Verovatno ste pozvali karton pre rasknjiženja zaduženja.
Osvežite podatke (Taster osveži) i pronaćićete zaduženja.

Finansijske kartone želimo da pratimo po ugovorima. Da li je to moguće?

Kada se radi knjiženje uplate, tačno treba navesti za koji ugovor se odnosi uplata,
a kod ispisa analitičkih kartica imate mogućnost da ispišete podatke za određeni ugovor.

7. MODUL ZA OBRAČUN KOMUNALNIH USLUGA

7. MODUL ZA OBRAČUN KOMUNALNIH USLUGA
Obračun da li mogu da radim za jednog klijenta ili za određenu grupu?

Prilikom sastavljanje obračuna možete birati klijente po raznim parametrima, kao
grupa klijenta, vrsta klijenta, period očitavanja, itd.

Da li možemo umesto ručnog knjiženja da izvode uvučemo u tabelu?

Možete, ali u izvodima treba jasno razlikovati vrstu obračuna (usluga),
jer analitičke kartone korisnika vodimo po obračunima i po korisnicima.

Da li možemo slati opomene korisnicima?

Opomene se mogu slati prema raznim kriterijumima, što može biti
iznos, procenat naplate, vrsta obračuna, grupa korisnika, itd.

Da li može da se radi reprogramiranje dugova?

Može to da se radi, Program komunalije poseduje poseban modul za to.

8. MODUL ZA KNJIGOVODSTVO OSNOVNIH SREDSTAVA

8. MODUL ZA KNJIGOVODSTVO OSNOVNIH SREDSTAVA
Prilikom pokretanje programa prikazuju se aktivna osnovna sredstva, a rashodovana i otpisana osnovna sredstva se ne vide.Zašto?

Kada se ulazi u program, na listi imamo samo aktivna osnovna sredstva, ovako korisniku ne smeta os koja je otpisana, a možda i prodata.
Pomoću ugrađenog filtera bilo kad mogu da se prikažu i otpisana-rashodovana osnovna sredstva, naravno zajedno sa svojim kartonima.
Pomoću ovog filtera se mogu izfiltrirati osnovna sredstva po raznim kriterijumima.

Šta da se radi ako program ne obračunava amortizaciju za određeno osnovno sredstvo?

U tom slučaju parametri nisu dobro podešeni. Treba proveriti da li su parametri dobro uneti (stopa, amortizacion grupa,poreska grupa, datumi. itd).
U modulu Servis/Kontrola podataka može da se izvuče izveštaj o raznim mogućim neslaganjima kod unetih podataka.
Prilikom obračuna amortizacije program obavešatava korisnika da za neko osnovno sredstvo nije obračunata amortizacija.
Tu se nabrajaju i mogući uzroci.

Potreban je spisak o određenim osnovnim sredstvima, ali potrebne su samo određene kolone i sve to konvertovati u excel ili txt tabelu.

Postoji modul za filtriranje os. Sa time se mogu prikazivati osnovna sredstva po brojnim kriterijumima.
Ovako filtrirana osnovna sredstva se prikazuju u jednoj tabeli u kojoj tabeli se može odrediti polja za prikazivanje.
Ova tabela se konvertuje u excel ili drugi format.
Ako korisnik želi i ume, može i sam da kreira izveštaj. Za to je potrebno otprilike toliko znanja, koliko je potrebno za rad sa excel tabelama.

Za reviziju je potreban izveštaj o osnovnim sredstvima i o amortizaciji za prošlu godinu, kako da napravimo taj izveštaj?

Izmežu raznih izveštaja imate mogućnost za ispis tih podataka sa svim potrebnim kolonama sa izlazom ili na štampač ili konvertovanjem u određen tip fajla (txt, excel, itd).